مراکز علمی و دانشگاهی

آزمایشگاه پیشرانه جتیکی از مراکز مهمناسادرپاسادنادر شمال لس‌آنجلس قرار داردپایگاه نیروی هوایی ادواردزیکی از مراکز فرود شاتل‌های فضایی در حومه این شهر قرار دارد. سه شعبه از سامانهٔدانشگاه کالیفرنیا (دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس،دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین، ودانشگاه کالیفرنیا در ریورساید) در منطقهٔ لس‌آنجلس قرار دارند. ومدرسه عالی نیروی دریایی،موسسه فناوری کالیفرنیا، ودانشگاه جنوب کالیفرنیادر این میان دارای شهرت زیادی در سطح کشور هستند.

در میان مراکز دانشگاهی سامانهٔدانشگاه ایالتی کالیفرنیاکه در منطقه لس‌آنجلس قرار دارند نیز می‌توان به موسسات زیر اشاره کرد: