ترانسفر فرودگاهی

نرخ ترانسفر فرودگاهی از فرودگاه هر شهر تا فاصله 30 مایل

transfers

نرخ هر مایل اضافه

10-1 مایل اضافه 20$

20-11 مایل اضافه 50$